Bert Eigenhuijsen
Spijkerhofplein 49
6538 SR Nijmegen.
Telefoon 06 23744545

Heeft u aantekeninge
n of verbeteringen,
laat u mij dat dan even weten
.

Zou er misschien iemand zijn, die een foto heeft van onze overgrootvader Johannes Stephanus geboren 1840 ?

bert46@upcmail.nl of bert @eigenhuijsen.top

 

Stamboom

Hoe dichter ik bij het heden terecht kwam, des te groter werd natuurlijk onze familietak. Omdat er soms grote gezinnen in voorkomen, en hun nakomelingen ook talrijk waren, heb ik sommige families uitgesplitst, en word u dan ook verwezen naar een bepaald nummer, dat aangeeft welke persoon het betreft. Om een duidelijk beeld te geven van de stamboom, komen sommige families op meerdere pagina’s voor. Ook omdat er namen als Johannes Stephanus, meerdere keren in generatie’s voorkomen geef ik dit aan met een jaartal of een nummer. De lijn van afstamming heb ik aangegeven door een cijfer. Van [1] van de vermoedelijke stamvader, t/m [13] loopt in een rechte lijn, Johannes Stephanus [13] en Johannes Petrus (1856) zijn de eerste Eigenhuijsen (van het mannelijk geslacht), die in Nijmegen geboren zijn. De kinderen van Johannes Stephanus [13], heb ik ook een nummer gegeven, van [14] t/m[19], dan is het voor u wat overzichtelijker. Als u deze site bekijkt, ziet u vanzelf hoe het is samengesteld.

Aalsmeer

Schrijfwijze

De schrijfwijze Eijgenhuijs duurt tot omstreeks 1811, dan veranderd het in Eigenhuijs, behalve bij een nu uitgestorven tak in Amsterdam,die nog lang in de 19e eeuw ‘Eijgenhuijs’ spelde. (In onze tak werd het dus in 1804, Eigenhuijsen.)

Godsdienst

De familie Eigenhuijs is van oorsprong ’Gereformeerd’ sinds het begin van de 19e eeuw, spreekt men van ‘Nederlands Hervormd’. In de 18e eeuw komen we regelmatig leden van onze familie als kerkbestuurder of schepen van Aalsmeer tegen. In onze tak is het Cornelis (1725) die naar s’Hertogenbosch verhuist, en zijn kinderen laat dopen in de katholieke St.Janskerk (de kathedraal in s’Hertogenbosch). De begravenissen worden vermeld in de registers van de Hervormde kerk misschien omdat met de inname van 's-Hertogenbosch in 1629 door Frederik Hendrik, de St. Janskathedraal, evenals alle andere kerkelijke gebouwen in de stad, geconfisceerd was door de Staatse bezetting, die de uitoefening van de katholieke godsdienst verbood. De kerk werd hierna bestemd voor de protestantse eredienst, een situatie die heeft geduurd tot 1810.

Verspreiding

In het jaar 1750 is een aantal van deze zeer grote familie vertrokken naar Amsterdam en omliggende plaatsen,om daar een bestaan als schipper of schuitvoerder te vinden. Deze Amsterdamse familie’s gingen zich na 1811, Eijgenhuijsen noemen. Ze komen nu in ‘t gehele land voor, en vooral in Amsterdam en omgeving. Na overleg in de commissie genealogie is besloten om deze familie Eijgenhuijsen niet bij de stamboom op te nemen, om reden, dat zij hun naam veranderd hebben, en al op een vroeg tijdstip ca. 1750 uit Aalsmeer vertrokken. Dan is er nog een grote familie Eijgenhuijs in de Verenigde Staten. Van deze familie hebben we geen volledige gegevens kunnen krijgen, zodat we deze voorlopig niet kunnen publiceren.
Publicatie: Stichting Oud-Aalsmeer.

Net als de hiervoor beschreven Amsterdamse familie Eijgenhuijsen, zou ook voor de uit s’Hertogenbosch en later in Nijmegen afstammende tak, van toepassing zijn geweest. Cornelis Eijgenhuijs (10) vertrok in 1755 uit Aalsmeer. Dat onze naam veranderd is van Eijgenhuijs, en dat vervolgens Eigenhuijsen is geworden,wat volgens mij verschreven is, maar dat toch door de commissie aangemerkt zou worden, als dat onze tak van de familie hun naam veranderd zouden hebben.

Aalsmeer

De Aalsmeerse familie Eigenhuijs was omstreeks het jaar 1800 met nog enkele naamdragers zeer klein geworden. Toch zijn alle Aalsmeerse nazaten van hen afkomstig. De familie Eigenhuijs woonde oorspronkelijk aan de Uiterweg,en in het dorp. De meeste waren de vorige eeuw teelman of bloemist, en een enkele timmerman of schipper.

Aantal telling 1947
Hoeveel keer komt de naam Eijgenhuijsen, Eigenhuijzen of Eigenhuijsen in de steden van Nederland voor in de telling van 1947?

Eijgenhuijs
/ Eijgenhuijsen
Noord-Holland Aalsmeer 26 ------ Amsterdam 22 ------ Bussum 13 ------Haarlemmermeer 3 ------Hilversum 3
Zuid-Holland Dordrecht 1 ------ Oestgeest 1 ------ Rotterdam 1
Gelderland ------ Epe 6 ------ Rheden 1
Groningen ------ Groningen 1
Eigenhuijsen
Gelderland Nijmegen 28 ------- Ubbergen(Beek) 1
Utrecht Maartensdijk 2 ------
Noord-Brabant s’Hertogenbosch 1
Eigenhuijzen
Gelderland Nijmegen 1 ------ Huissen 2

De stamboom

Zover we kunnen terug kijken in de archieven over onze familie, is de laatst bekende voornaam waarschijnlijk Jacob (1), omdat het vermoeden bestaat dat Gerrit Jacobz Rijcken (2) de vader was van Allert Gerritz (3), geboren in 1533. Van Allert Gerritz is een zoon bekend, Maerten (4) geboren ± 1555, uit zijn eerste huwelijk met Neeltgen Vreerixdr is een zoon geboren Reijer, die alle kinderen van zijn vader uit diens tweede huwelijk met Trijntgen Cornelisdr. tot erfgenaam benoemd, wanneer hij zijn testament laat opmaken. Een van die kinderen is Cornelis Maerten Allertzn (5) geboren ± 1600, die op zijn beurt weer vier zonen voortbrengt, waaronder Jan Cornelis Maerten Allertzn (6) geboren ± 1625 en Maerten, geboren ± 1628, deze twee broers gebruikten een huismerk, (zie fig.1) later in 1665 gebruikt Jan het merk van Maerten (zie fig.2) in spiegelbeeld, aangevuld met een dwarsstreepje? (zie fig.3) het is vreemd dat Jan later een ander huismerk gebruikt. Misschien zijn in 1649 de namen per ongeluk omgewisseld door een klerk of de notaris, die gewoonlijk bij het ondertekenen van een akte bij de huismerken, de namen bijschreven.

In ± 1644 wordt Jacob Jan Cornelis Maerten Allertzn (7) geboren, wanneer hij bij het tweede huwelijk van zijn vader, zijn moedersdeel erft, t.w. het huis en werf neemt hij de naam Eijgenhuijs aan. Hij noemt zich dan Jacob Janz Eijgenhuijs, zijn vier zonen noemen zich aan het eind van de zeventiende eeuw ook Eijgenhuijs. Een van die vier zonen is Cornelis Jacobz Eijgenhuijs (8) geboren ± 1679 die later Schepen van Aalsmeer is, en ook een huismerk gebruikt (zie fig.4), dat veel op dat van zijn oud-oom Maerten Cornelisz Eijgenhuijs uit 1649 lijkt. Uit diens eerste huwelijk in ± 1700 met Bastiaantje van ‘t Kruis, wordt Jan Cornelisz Eijgenhuijs (9) geboren op 4 September 1701, deze Jan Cornelisz huwt op 28 Januari 1725 met Lijsbeth Cornelisdr Outshoorn, die op 23 Januari 1707 te Leimuiden geboren is. Uit dit huwelijk werden elf kinderen geboren waaronder Cornelis (10) geboren in 1725 de oudste is. Hij trouwt met Dorothea Wijgergans in 1755, Cornelis is van beroep soldaat, en is daardoor mogelijk naar s'Hertogenbosch vertrokken. Uit dit huwelijk komen acht kinderen voort, waaronder Johannes Cornelis (11) in 1760, hij trouwt in 1795 met Catharina Vugts, gewoond op de Vismarkt en Kerkstraat. In de Kerkstraat woonde ook de tweede echtgenoot van zijn inmiddels weduwe geworden moeder, Dorothea Wijgergans. Uit dit huwelijk word Johannes Stephanus 1804 (12), Theodora, en Johannes Cornelis geborenen in Orthen een gehucht in s'Hertogenbosch. Ook Johannes Stephanus word net als zijn grootvader van beroep soldaat "kannonnier bij het eerste bataljon veldartillerie" in het garnizoen in Nijmegen. Met Elisabeth Janssen krijgt hij voor zijn huwelijk twee kinderen, Jacomina en Johannes Stephanus (13) die hij in 1843 bij hun huwelijk erkent als zijn kinderen, daarna krijgen zij nog zes kinderen.

 

1804 Geboorteakte Johannes Stephanus Eigenhuijsen.